תנאי השימוש בפאנד גורו

עודכן לאחרונה: 2 במאי, 2022

ברוכים הבאים לאתר פאנד גורו (להלן, ה"אתר") ותודה שבחרתם להשתמש בו. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פאנד גורו, הזמינים בכתובת Fund-Guru.com (להלן, "התנאים"), קובעים את התנאים וההגבלות שלפיהם חברת פאנד גורו טק בע"מ (להלן, "פאנד גורו " ו/או "אנחנו") מעמידה לרשותכם את האתר ואת כל השירותים הזמינים בו ו/או השירותים שאנו מספקים בכל דרך אחרת (להלן, "השירותים").

על ידי השימוש באתר או בכל אחד מהשירותים, אתה מסכים להתחייב לתנאים אלה, אשר עשויים להתעדכן מעת לעת (כמפורט להלן). אנא קרא תנאים אלה בעיון לפני שתמשיך להשתמש באתר. אם אינך מסכים לתנאים, עליך לצאת מהאתר ולהפסיק להשתמש בו. למטרות תקנון זה, המונח "שימוש" מתייחס לכל כניסה, גישה או ניסיון גישה לאתר וכן כל פעולה שתבצע או תנסה לבצע בהקשר אליו.

האתר והשירותים מיועדים לגופים ותאגידים ולא לאנשים פרטיים. אם אתה פועל מטעם תאגיד, הנך מצהיר ומתחייב בזאת שאתה מורשה לפעול בשמו ומסכים להתחייב לתנאים מטעמו. אלה אשר מספקים שירותים דומים, משלימים, חלופיים או תחרותיים, אינם רשאים להשתמש באתר ובשירותים אלא אם אישרנו זאת בכתב במפורש.

אתר האינטרנט והשימוש בו

האתר פותח ונבנה כפלטפורמה שנועדה לסייע לחברות ויוזמות עסקיות אחרות לקבל גישה לתוכניות מימון ו/או מענקים (להלן, "תוכניות מימון") באופן אוטומטי ופשוט. האתר ישאף לגלות ולהציג בפניך באופן אוטומטי מידע מסוים הזמין לנו לגבי תוכניות מימון שעשויות להיות רלוונטיות עבורך בהתאם למידע שתמסור לנו (להלן, "תוכניות רלוונטיות" ו/או "תכנית רלוונטית"). למרות שאנו משתדלים למצוא התאמה טובה בין הצרכים שלך לבין התוכניות הרלוונטיות, אין אנו יכולים להבטיח שנוכל למצוא עבורך תכנית רלוונטית בוודאות. גם אם נמצאת זכאי למימון במסגרת תוכניות רלוונטיות מסוימות, אין באפשרותנו להבטיח שתקבל בפועל מימון כלשהו במסגרת התכנית הרלוונטית האמורה. יתר על כן, בעוד שאנו עושים כל מאמץ לקבל מידע ממקורות מהימנים ולספק לך מידע מדויק ועדכני על תכניות המימון, אין באפשרותנו לשלוט, לפקח, לסקור או לאשר מקורות או מידע כאמור. תנאי המימון והמענקים כפופים לשינויים מעת לעת ועשויים להיות מוצגים באתר באופן שגוי ו/או לא מעודכן. אין אנו טוענים או מתחייבים באשר לכל מידע על מימון ומענקים הזמין באתר ולא נהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה ממידע כאמור. א אין אנו תומכים במימון ו/או מענקים כלשהם, אף מימון או מענקים אינם מהווים המלצה מסוימת מצידנו ועליך לקבל את החלטותיך לאחר שיקול דעת והתייעצות נאותה ועל אחריותך בלבד.

אנו מאשרים לך לצפות בחומרים הזמינים לך באתר, ובלבד ש(i) אתה שומר על כל זכויות היוצרים וזכויות קנייניות אחרות הכלולות בחומרים המקוריים על כל העותקים של החומרים, (ii) השימוש שלך בחומרים אלה הוא למטרות הערכה פנימית של היוזמות/הפרויקטים שלך עבור התוכניות המוצגות לך דרך האתר, והם לא יועתקו או יפורסמו בכל רשת מחשבים או ישודרו במדיה כלשהי או ישמשו בכל דרך אחרת לכל מטרה אחרת (לרבות כל פעילות תחרותית עם האתר או איתנו), (iii) אינך רשאי לשנות את החומרים בכל דרך או לשכפל, להציג בפומבי, לבצע, להפיץ, לשדר או ליצור יצירות נגזרות מכל אחד מהחומרים באתר, ו-(iv) אינך רשאי להעביר את החומרים הזמינים לך באתר על ידינו (כולל דרך האתר) לכל אדם אחר, אלא אם אדם כזה דורש חומרים אלה לצורך הגשת בקשה לתוכנית הרלוונטית, ובלבד שאותו אדם מסכים לתנאים אלה בכתב (אתה תישא באחריות לכל מעשה או מחדל של אותו אדם). ההרשאה לעיל אינה כוללת את העיצוב או הפריסה (layout) של האתר, שמרכיביו מוגנים על פי חוק ו/או אין להעתיקם או לחקות אותם, כולם או חלקם ו/או בכפוף להגבלות נוספות המוזכרות באתר (אם ישנן). אין להעתיק או לשדר לוגו, גרפיקה, סאונד או תמונה מהאתר אלא אם התקבל אישור מפורש מאתנו בכתב. חל איסור על כל שימוש אחר בחומרים. החומרים באתר הם קנייניים וכל שימוש בלתי מורשה בחומרים כלשהם באתר זה עלול להוות הפרת זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים.

מובהר במיוחד כי אין להשתמש בכל ציון הצלחה (Success score) משוער שמוצג לך באתר ביחס לתכניות רלוונטיות, למעט לבחינה פנימית שלך כמפורט לעיל ובכפוף לכל ההגבלות המפורטות להלן, ואינך רשאי להשתמש בו לכל פעילות תחרותית ו/או באופן שעלול לפגוע בנו או בכל אדם אחר. עוד יובהר כי ציון הצלחה משוער כאמור אינו מבטיח בהכרח קבלה לתכנית כלשהי או מענק כלשהו (גם אם ציון ההצלחה המשוער גבוה). בנוסף, הנך מסכים שלא לבצע את הפעולות הבאות:

  • למכור, להשכיר, להחכיר, לאגד, להעביר, להציג, למכור מחדש למטרות רווח או להפיץ בדרך אחרת את האתר או כל חלק ממנו;
  • לשנות את האתר, או לבצע הידור לאחור, פירוק או ניסיון אחר, במישרין או בעקיפין, לצמצם את האתר לצורה הניתנת לתפיסה אנושית, או לשבש את האתר, השרתים או הרשתות המחוברות לאתר, למנוע שירות, לפרוץ, לבצע הנדסה לאחור, או להפריע בכל דרך אחרת לאתר, או להפר דרישות, נהלים, מדיניות או תקנות של רשתות המחוברות לאתר;
  • לבצע Data scraping מהאתר;
  • לשנות, להתאים, לתרגם ו/או ליצור נגזרות המבוססות על האתר;
  • להסיר או לטשטש הודעות על קניין רוחני (כלומר, זכויות יוצרים וסימנים מסחריים) הקשורות לאתר;
  • ליצור מסד נתונים על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל תוכן מהאתר;
  • לעקוב אחר זמינות האתר, הביצועים או הפעולה של האתר, או לכל מטרת השוואת ביצועים אחרת, או להשתמש באתר, או בכל חלק ממנו, למטרות תחרות;
  • להשיג יתרון תחרותי מולנו;
  • להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית, כדי לתמוך בהתנהגות פלילית, התנהלות לא אתית או התנהגות שתהווה עבירה פלילית על פי כל דין, או באופן שעלול להוביל לאחריות אזרחית או תביעה אחרת;
  • להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים באופן שמפר תנאים אלה, או מפר את הזכויות של משתמש או צד שלישי אחר ו/או כל תנאי תוכנית מימון באתר.

מבלי לגרוע ממדיניות הביטולים שלנו כמפורט להלן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת ומעת לעת, מבלי להתחייב למסור הודעה מוקדמת ו/או כל מחויבות אחרת, לשנות, להשעות או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את האתר, השירותים או כל חלק מהם, או א הגישה שלך אליהם וכן לשנות, להשעות או לסגור את האתר או כל חלק ממנו, הכול לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לא תהיה לך כל טענה, תלונה או דרישה כלפינו וכלפי כל צד הקשור אלינו (לרבות כל בעל מניות, יועץ, עובד או חברת בת שלנו) (להלן, "צדדים קשורים"), בגין החלת כל אחד מהשינויים כאמור או בגין אי החלתם.

הרשמה

לצורך השימוש באתר, ייתכן שתידרש להירשם וליצור משתמש. בעת הרשמתך לחשבון, ייתכן שתתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה, וכן למסור פרטים מסוימים שיהיו חלק מהפרופיל שלך, כגון פרטי התקשרות ומידע על העסק והמוצרים שלך (להלן, "פרטי הפרופיל").

אני שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בפרטי הפרופיל שלך ו/או להעביר אותם בכל דרך שנראה לנכון, בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. הנך מוסר לנו את פרטי הפרופיל בחופשיות ובאחריותך בלבד. אמנם אינך מחויב למסור לנו את פרטי הפרופיל, אך הנך מבין כי ייתכן שחלק מהשירותים או כולם (לרבות אלה הזמינים דרך האתר) לא יהיו זמינים ללא פרטי הפרופיל. כל הפעולות המתקיימות דרך חשבונך הן באחריותך הבלעדית. לא תהיה לך כל טענה, תלונה או דרישה כלפינו או כלפי צד קשור באשר לשימוש או חשיפה של חשבונך ו/או כל מידע הזמין במסגרתו ו/או אשר נאסף על ידינו בשמך (לרבות פרטי הפרופיל) לאדם אחר.

חלק מהאזורים/שירותים באתר דורשים הרשאה ספציפית ומוגבלים למשתמשים מורשים בלבד. הנך מתחייב לגשת רק לאזורים באתר שאליהם יש לך הרשאה ולא לנסות לעקוף או להתגבר על אמצעי הגנה טכנולוגיים שנועדו להגביל את הגישה לחלקים מסוימים באתר.

רכישת מנוי לאתר

הגישה לאזורים ולשירותים מסוימים באתר מותנית ברכישת מנוי (להלן, "מנוי") לתקופה מוגדרת מראש (להלן, "תקופת המנוי"). כל המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מיסים (כגון מע"מ), אשר יחויבו בהתאם לחוק. באפשרותך לגשת לאזורים/שירותים אלו בכפוף לרכישת מנוי ולעמידה קפדנית בכל שאר הוראות תנאי שימוש אלה.

ישנן כמה רמות שונות של מנויים. כל רמת מנוי  מוגבלת לכמות התוכניות הרלוונטיות שעבורן ייתכן שיימסר לך מידע הזמין לנו ו/או לכמות השאילתות שבאפשרותך להגיש לבקשת תוכניות רלוונטיות כאמור (להלן, "שאילתות").

אלא אם כן הסכמנו אחרת בכתב, אם אינך צופה במידע הזמין דרך המנוי שלך (להלן, "חשיפות") ו/או אינך מגיש את כל כמות השאילתות הזמינות לך במסגרת המנוי בחודש נתון, זכאותך לכמות החשיפות והשאילתות תימחק ולא תועבר לשימוש בחודש הבא.

פאנד גורו רשאית לשנות את המחיר של כל מנוי בכל עת. פאנד גורו תחיל את המחיר הנקוב באתר בעת רכישת המנוי שלך.

המנוי שלך יחודש אוטומטית לתקופת מנוי נוספת בתום כל תקופת מנוי, אלא אם כן מי מהצדדים יפסיקו בכפוף לתנאי מסמך זה. אלא אם כן הסכמנו אחרת בכתב, כל התשלומים יבוצעו מראש. אנו נחייב את המחיר המתאים מאמצעי התשלום הראשון. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המחיר לחידוש המנוי, בהתראה של חודש לכל הפחות.

עיבוד פרטי התשלום והנתונים שהוזנו באמצעות כרטיס אשראי/חיוב נעשה דרך אתרי צד שלישי. בעת הזמנת מנוי, הנך מאשר לפאנד גורו לגבות את התשלום המתאים באמצעות אמצעי התשלום שנבחר. המנוי לא יופעל עד שפאנד גורו תקבל את התשלום או עד שהוא יאושר על ידי המוסד הפיננסי הרלוונטי. לאחר מכן, המנוי יהיה פעיל למשך התקופה שרכשת.

אלא אם כן הסכמנו אחרת בכתב, לא ניתן לקבל החזר על תשלומים שבוצעו. יש לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי של תאגיד, אלא אם כן אישרנו לך לבחור אמצעי תשלום אחר בהזמנה שלך.

הנך רשאי לבטל את המנוי שלך באתר בהתראה של 7 ימים לכל הפחות לפני תחילת תקופת המנוי הבאה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או להשעות את המנוי שלך, כולו או חלקו, בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב (לרבות דרך חשבונך באתר) מכל סיבה שהיא ובאופן מידי. במקרה של ביטול, אנו עשויים, לפי שיקול דעתנו, לאפשר לך להשתמש במנוי החודשי האחרון שלך לתקופה של לא יותר מ-30 יום ו/או להחזיר לך באופן יחסי חלק מדמי המנוי התקופתיים עבור חשיפות ו/או שאילתות שלא נוצלו (עבורן שילמת מראש).

ביטול עסקה הינו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

קניין רוחני

כמו בינינו לבינך, בבעלותנו כל הזכויות, הבעלות והעניין בכל הפטנטים, זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, הסודות המסחריים וכל זכויות הקניין הרוחני או שאר הקניין באתר, בשירותים ובכל ההיבטים שלהם, לרבות, אך לא רק, כל הטקסט, התוכן, העיצוב, התמונות, הלוגואים, הגרפיקה, האייקונים, האודיו וכל התכונות שבהם (לרבות ציון ההצלחה המשוער וכל ניתוח הזמין דרך האתר), כל אחד מהאמור לעיל בכל עת והחל מרגע יצירתם.

תוכן צד שלישי

האתר עשוי להעמיד לרשותך תכנים, שירותים, מוצרים, פרסומות, מבצעים ותכנים אחרים של צדדים שלישיים (להלן, "צדדים שלישיים" ו"תוכן צד שלישי"). תוכן צד שלישי כולל גם פרטים ומידע נוסף על המימון והמענקים המופיעים באתר (להלן, "מימון"). כמו כן, תוכן צד שלישי עשוי לכלול קישורים לאתרי צד שלישי שאינם בבעלותנו או בשליטתנו. אני עשויים גם להפנות אותך לספקי שירותים שיכולים לסייע לך בהגשת מענקים ו/או לספק לך שירותים נלווים. איננו תומכים, מאשרים, מפקחים, בודקים או שולטים באף אחד מהספקים העצמאיים הללו ואין אנו מייצגים, נוטלים אחריות או נותנים ערבות לגבי הביצועים או המוצרים שלהם. אין לנו שליטה, ואיננו לוקחים אחריות, על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנהלים של כל אתר צד שלישי. בעצם השימוש באתר, הנך מסכים במפורש לקבל תוכן צד שלישי. איננו מפקחים על תוכן צד שלישי והעובדה שהוא זמין דרך האתר אינה מהווה כל אישור או המלצה מטעמנו.

הצדדים המספקים את התוכן צד שלישי, או נותני הרישיון שלהם, שומרים על כל הזכויות על התוכן האמור, המוגן על פי חוק, לרבות זכויות קניין וקניין רוחני, אותן הם עשויים לאכוף ישירות נגדך. תנאי שימוש נוספים וכן הסכמים, מדיניות או תנאים אחרים, עשויים לחול על תוכן צד שלישי. אנא קרא והסכם לתנאי התוכן צד שלישי כאמור לפני כל שימוש בתוכן צד שלישי.

איננו אחראים לכל תוכן, פעולות או מידע הקשורים לצד שלישי כלשהו, ואיננו מייצגים או לוקחים אחריות מכל סוג שהיא, במפורש או במרומז, באשר לאי הפרת זכויות, דיוק, שימושיות, בטיחות השימוש או עמידה בחוק של צד שלישי ו/או פעולות של צד שלישי כלשהו. לא תהיה לך כל טענה, תלונה או דרישה כלפינו או כלפי הצדדים הקשורים שלנו באשר לתוכן צד שלישי ו/או לצד שלישי כלשהו.

ללא אחריות

הנך מסכים שהשימוש שלך באתר יהיה באחריותך הבלעדית. הפעלת האתר והמידע הזמין בו, לרבות אך לא רק, מידע הנוגע למימון ו/או מענקים, ציוני הצלחה משוערים, תנאים והתניות, סכומי מענקים (כגון המענק המרבי המשוערך), כמות המגישים, כמות ההגשות שאושרו ו/או כל סטטיסטיקה אחרת בהקשר הזה, ניתנים "כפי שהם" (As is). הנך אחראי להעריך את התאמת המענקים והמידע הזמינים לך באתר למטרותיך. איננו נותנים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, לגבי הדיוק, הסחירות, העדכניות, אי ההפרה, האמינות, המהימנות, התפעול, החוסר בשגיאות או ההתאמה למטרה מסוימת ו/או זמינות האתר. כמו כן, איננו נותנים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הצלחת האתר, לרבות, אך לא רק, בהתייחס להצלחה בהתאמת מענק או מימון המתאימים לצרכיך או רלוונטיים עבורך, התעריפים המתאימים, זכאותך למענק או למימון מסוימים, הסיכויים לקבל כל מענק או מימון או בקשר לכל מידע שאנו מקבלים לגביך ולגבי כל תהליך או מסקנות בהקשר הזה. איננו נותנים לך מצגים או אחריות כלשהם לגבי האתר, השימוש בו והתוצאות שהנך עשוי להשיג ממנו ו/או ביחס לכל מקור ממנו קיבלנו מידע שהוצג לך באתר. אנו ממליצים לך לפנות לייעוץ משפטי, חשבונאי, ייעוץ מס וכל ייעוץ מקצועי אחר בהתייחס למענק או למימון מסוימים טרם הגשת בקשה.

כמו כן, הנך מקבל אחריות מלאה ובלעדית לשימושך באתר והסתמכותך עליו, כמו גם לכל התגובות או המידע שיימסרו לך באמצעות האתר, ומבין  שכל שימוש באתר או הסתמכות עליו נעשים על אחריותך בלבד. מחובתך לוודא שהשימוש שלך באתר חוקי במדינה בה אתה מתגורר. איננו טוענים לחוקיות האתר במדינה או בתחום השיפוט שלך.

הגבלת אחריות

באשר לכל אי הסכמה איתנו או עם כל אחד מהצדדים הקשורים שלנו, האחריות המלאה שלנו והסעד הבלעדי שלך הם להפסיק את השימוש באתר. אנו והצדדים הקשורים שלנו, כמו גם בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים או הסוכנים שלנו ושלהם, בהתאמה, לא נישא באחריות על כל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או עונשי, אשר ינבע מהשימוש שלך באתר ו/או בכל תוכן, מידע או נתונים אחרים הנמסרים לך באמצעות האתר (גם אם ניתן היה לצפות נזקים כאלה באופן סביר). החרגות אלה בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עונשיים כוללים, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, נתונים, מוניטין, הפסקת עבודה, כשל או תקלת מחשב, או כל נזק או הפסד מסחרי אחר, גם אם האפשרות לנזקים כאמור נודעה לנו, וללא קשר לתיאוריה המשפטית או השוויונית עליה מתבססת התביעה. מכיוון שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, האחריות שלנו תהיה מוגבלת לסכום המינימלי המותר על פי חוק באותם תחומי שיפוט או מדינות.

בכל מקרה, אחריותנו הכוללת על פי תנאים אלה, בהקשר לאתר, לשירותים או לכל דבר אחר, אם קיימת, כלפיך או כלפי כל אדם או ישות אחרים, תהיה מ וגבלת לסכום השווה או נמוך מ(i) 100$ ארה"ב או (ii) דמי המנוי החודשיים ששילמת לנו במהלך החודש שקדם למועד התביעה ו/או הדרישה. הגבלה זו לא תתרחב עקב קיומה של תביעה או דרישה אחת או יותר. סעיף זה יישאר בתוקף גם לאחר שיבוטלו התנאים או לאחר שתוקפם יפוג.

שיפוי

הנך מסכים להגן, לשפות ולפטור מחבות את פאנד גורו והצדדים הקשורים שלה, כמו גם את חברי הקרן, בעלי המניות, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים של פאנד גורו והצדדים הקשורים, מכל תביעה, נזק, התחייבות, הפסד, אחריות, עלות, חוב או הוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עורך דין), במישרין ובעקיפין, לבקשה ראשונית של פאנד גורו, הנובעים מ: (i) השימוש שלך באתר וכל שימוש באתר שנעשה באמצעות חשבונך, (ii) הפרת כל אחד מתנאים אלה מצידך, (iii) הפרת כל זכות של צד שלישי, לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים, קניין רוחני או כל זכות פרטיות אחרת ו/או תנאי מימון ו/או מענק הנמצאים באתר.

 

שונות

הסכם שלם. תנאים אלה משקפים את מלוא ההסכם בינך ובינינו וגוברים על כל הבנה והסכמה קודמת, בעל פה או בכתב, הקשורות אליו.

סיום, השעיה ו/או תפוגה. במקרה של השעיה, סיום ו/או תפוגה של זכויות השימוש שלך באתר בהתאם לתנאים אלה, אנו עשויים להשבית את גישתך לאתר (ו/או חלק ממנו), וכן כל הנתונים, ההגדרות, המאפיינים ו/או ההתאמות האישיות, המידע וכדומה שיצרת או הגשת לאתר לא יהיו זמינים יותר ויהיה עליך להפסיק כל שימוש באתר.

הקצאה. לא ניתן להקצות את חשבון המשתמש שלך לאדם אחר. אנו עשויים להקצות תנאים אלה וכל זכות או חובה הקשורים לאתר, כולו או חלקו, לאדם אחר.

נתיקות. אם תנאי כלשהו מתנאים אלה יימצא בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, משפטית או לאו, התנאי האמור יתפרש על פי החוק החל כדי לשקף את הכוונות המקוריות של הצדדים, כאשר שאר התנאים יישארו בתוקף.

ויתור. אי אכיפת תנאי ו/או זכות כלשהם הניתנים בתנאים אלה אינו מהווה ויתור על תנאי כזה או אחר.

תיקונים ושינויים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה במלואם או בחלקם בכל עת וללא הודעה מוקדמת אליך. כל שינוי בתנאים אלה יפורסם באתר.

הודעות. אנו עשויים למסור לך הודעות באמצעות חלון קופץ או צורת תקשורת אחרת בה תוכל לצפות דרך האתר, או בדואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל שמסרת. כל הודעה כזו תיחשב הודעה שהתקבלה בעת מסירתה. כל הודעה או שאלה הנוגעות לתנאים אלה ניתן לשלוח לכתובת: info@fund-guru.com.

ויתור על תביעה ייצוגית. הנך מוותר במפורש על כל זכות ליישב מחלוקות באמצעות תביעה ייצוגית או תביעות מייצגות שהועלו בשם הציבור הרחב או אנשים אחרים שנמצאים במצב דומה.

החוק וסמכות השיפוט. בתי המשפט בתל אביב-יפו, ישראל, יהיו בעלי סמכות השיפוט הבלעדית עבור כל מחלוקת שתתעורר במסגרת הסכם זה. תנאים אלה יפורשו אך ורק בהתאם לחוקי ישראל.

אם יש לך חששות/שאלות כלשהם באשר לאמור לעיל או לכל דבר אחר הנוגע למדיניות זו, אנא צור קשר עם האיש המוסמך לכך מטעמנו:

שם: נילי שוחט

כתובת: התקומה 10/6 רעננה, ישראל

נייד: +972-52-3477807

דוא"ל: nili@fund-guru.com

 

***

 

Take Your Company To The Next Level

Sign up for free

 
Open chat
1
שלום, תרצה עזרה מנציג שירות אנושי? נשמח
שלום,
תרצה עזרה מנציג שירות אנושי?
נשמח לבחון עבורך מענקים אפשריים.
דילוג לתוכן